El llenguatge de Shakespeare

La característica que més destaca i defineix a Shakespeare és el seu gran domini de l’idioma, una cosa sorprenent tenint en compte que a l’època no hi havia diccionaris. El primer diccionari per a persones de parla anglesa va ser publicat pel mestre d’escola Robert Cawdrey l’any 1604. I tot i que alguns llibrets de gramàtica es van publicar a l’època de Shakespeare, els primers grans llibres de gramàtica no van aparèixer fins a la dècada del 1700. Per tant, el jove Shakespeare hauria estudiat de manera autodidacta el seu propi llenguatge. Tot i així cal recordar que durant la seva època d’estudiant hauria tingut una educació de gramàtica i literatura llatines.

L’anglès de Shakespeare és només una generació lingüística diferent de l’anglès que es parla avui en dia. Tot i que el dialecte isabelí difereix lleugerament de l’anglès modern, els principis són generalment els mateixos. Avui en dia hi ha algunes anomalies amb l’ús preposicional i la concordança verbal i, certament, un bon nombre de les paraules utilitzades per Shakespeare han canviat de significat o han desaparegut, amb el pas del temps. L’anglès de l’època de Shakespeare era molt més flexible com a llengua, i Shakespeare escrivia poesia dramàtica, no prosa estàndard, cosa que donava alguna llicència més a l’expressió.

L’ambigüitat del llenguatge de Shakespeare és un dels recursos d’estil més importants de l’autor. No només utilitza la doble accepció en les comèdies sinó també en les tragèdies per a utilitzar la ironia. És famosa la frase que Hamlet, enfadat amb les dones per l’adulteri de la seva mare, crida a l’Ofelia: “Get thee to a nunnery!”. Un anglès de la època de Shakespeare entendria fàcilment el doble sentit connotat, tenint en compte que el mot “nunnery” en anglès de l’època significava convent, i a la vegada, prostíbul; la ambigüitat del terme reforça el dramatisme de l’escena.

Aquesta facilitat que tenia Shakespeare amb el llenguatge a l’hora d’escriure, i l’art amb el que l’utilitzà, és la causa de que Shakespeare sigui tan rellevant avui en dia com ho va ser en el seu temps.

Leave a Reply