Recursos literaris

Entrellaçat amb la sintaxi trobem els recursos literaris, que exerceixen una altra influència poderosa sobre l’escriptura de l’època Isabelina. La retòrica (recursos literaris) en el seu sentit original significa “l’art o l’estudi d’utilitzar el llenguatge de manera efectiva i persuasiva1”. A continuació trobem alguns dels recursos més comuns utilitzats per Shakespeare:

ALITERACIÓ, repetició del mateix so consonant inicial d’una paraula al llarg de tot el vers:

  When to the sessions of sweet silent thought2, (Sonet XXX)

   

ANADIPLOSI, repetició d’una paraula del final d’un vers i al principi del següent vers:

  My conscience hath a thousand several tongues,

And every tongue brings in a several tale,

And every tale condemns me for a villain3, (Richard III, V, iii)

 

ANÀFORA, repetició d’una mateixa paraula al principi de dos o més versos:

  Mad world!

Mad kings!

Mad composition!4, (King John, II, i)

 

ELIPSI, omissió d’una o més paraules, les quals són assumides pel lector:

  I your commission will forthwith dispatch,

  And he to England shall (be dispatched) along with you5, (Hamlet, III, iii)

 

EPANALEPSI, repetició de la primera paraula d’una frase al final d’aquesta mateixa:

  Blood hath bought blood,

  and blows have answer’d blows6, (King John, II, i)

 

EPÍMONE, repetició freqüent d’una frase o pregunta, aturant-se en un punt:

  Who is here so base that would be a bondman? If any, speak: for him I have offended. Who is here so rude that would not be a Roman? If any speak; for him have I offended7, (Julio César, III, ii)

 

EPÍFORA: repetició d’una frase o paraula al final de successives frases:

  I’ll have my bond!

Speak not against my bond!

I have sworn an oath that I will have my bond8, (The Merchant of Venice, III, iii)

 

HIPÈRBATON, alteració de l’ordre usual de la frase:

  Some (subjecte) rise (verb) by sin (complement), and some (subjecte) by virtue (complement) fall (verb)9, (Measure for Measure, II, i)

 

METÀFORA, comparació a partir de la substitució d’un terme real per un d’imaginari:

  Now is the winter of our discontent10, (Richard III, I, i)

METONÍMIA, designar una cosa amb el nom d’una altra amb la qual manté una relació necessària, com ara l’efecte per la causa, el contingut pel continent o viceversa. Per exemple, “m’agrada llegir Shakespeare” enlloc de “m’agrada llegir les obres de Shakespeare”:

  Friends, Romans, countrymen, lend me your ears11, (Julius Caesar, III, ii)

 

ONOMATOPEIA, un so o conjunt de sons que recorden una paraula. Per exemple, atxim! recorda la paraula esternut:

  There be more wasps that buzz about his nose12, (Henry VIII, III ii)

 

PARALELISME, similitud de l’estructura entre dues o més frases:

  My gorgeous plafe for a hermitage,

  My gay apparel for an almsman’s gown,

  My figured goblets for a dish of wood,

  My sceptre for a palmer’s walking staff,

  My subjects for a pair of carved saints13, (Richard II, III, iii)

 

POLISÍNDETON, repetició d’una conjunció en diferents frases:

  If there be cords, or knives,

Poison, or fire, or suffocating streams14, (Othello, III, iii)

 

COMPARACIÓ, relació explícita entre dos termes utilitzant la conjunció “com”:

  Mad as the sea and wind when both contend

  which is the mightier15, (Hamlet, IV, i)

SINÈCDOQUE, estendre o restringir el significat d’un mot, prenent el tot per la part o la part pel tot:

  Take thy face hence16, (Macbeth, V, iii)

   

   

1 Segons el diccionari de la Real Academia Española

2 “Quan en silenci a l’ànima m’acut”

3 “La meva consciència té mil llegües separades,

I cada llengua fa una declaració diferent,

I cada declaració em condemna per rufià!”

4 “Boig món!

Bojos reis!

Boja composició!”

5 “T’envio cap a Anglaterra per negocis diplomàtics,

I a ell (l‘envio) cap a Anglaterra amb tu”

6 “Sang tenia, comprà sang,

i els cops han contestat cops”

7 “Qui hi ha aquí tan abjecte que voldria ser esclau? Si hi ha algú, que parli, ja que ell ha ofès! Qui hi ha aquí tan estúpid que no vulgui ser romà? Si hi ha algú, que parli, ja que ell ha ofès!”

8 “Vull que es compleixin les condicions!

No parleu en contra de les condicions!

He jurat que serien executades”

9 “Alguns pugen a través de pecats i altres a través de virtuts cauen”

10“Ara és l’hivern del nostre descontent”

11 “Amics, romans, compatriotes, presteu-me atenció!”

12 “Hi haurà més brunzit d’abelles sobre el teu nas”

13 “Els meus vestits vistosos per capa de captaire,

les meves copes decorades per un plat de fusta,

el meu ceptre per bordó,

els meus súbdits per dos grabats de sants”

14 “Si existeixen cordes, ganivets,

verí, foc o torrents per ofegar-se”

15 “Furiós està, com el mar i el vent quan disputen entre sí

quin és el més fort”

16 “Emporta’t aquesta cara”

Leave a Reply